ÚvodVše o nákupuObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obsah:

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.saaf.cz, který provozuje společnost Stavebniny a ateliér fasád s.r.o. se sídlem Pardubice - Staré Hradiště, Fáblovka 406, IČ: 26003937, DIČ: CZ26003937, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19528 - dále jen prodávající. Internetový obchod www.saaf.cz - dále jen internetový obchod.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992Sb., ve znění pozdějších právních předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991Sb., ve znění pozdějších právních předpisů).

2. Vymezení pojmů

Prodávající - STAVEBNINY A ATELIÉR FASÁD, s.r.o., IČ: 26003937, se sídlem Pardubice - Staré Hradiště, Fáblovka 406, PSČ: 533 52, je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující - spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Kupující - jiný subjekt - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Ceny

 • Na ceny z e-shopu nelze uplatnit žádný slevový, věrnostní nebo bonusový program.
 • Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH podle příslušných právních předpisů.
 • Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu, prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit.
 • Pro kupujícího platí ceny v době objednání.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu nebo jiným způsobem (potvrzení cenové nabídky a písemný souhlas k objednání zboží), jsou považovány za závazné.
 • Odeslání objednávky se považuje za souhlas s obchodními podmínkami bez výhrad ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně možných expedičních a dopravních nákladů.
 • Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.
 • Samostatná kupní smlouva je uzavřená momentem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Potvrzení objednávky bude kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou adresu bez zbytečného odkladu. Bude ověřena správnost objednávky, upřesněn termín dodání a vyčíslena cena za dopravu (v daných případech bude zohledněna doprava zdarma).
 • Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu zboží rovnocenné druhu, kvalitě a ceně objednaného zboží v případě, že objednané zboží není momentálně k dispozici, nelze je dodat z jiných důvodů, či se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Nesouhlasí-li kupující s touto situací, může prodávající objednávku zrušit. Pokud kupující již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, prodávající toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu.
 • V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

5. Odstoupení od smlouvy

 • Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech vůči kupujícímu podnikateli: zboží se již nevyrábí nebo neprodává, nebo pokud se výrazně změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady na doručení a zákazník změnu ceny neakceptuje. V těchto případech bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • Ze strany kupujícího - kupující může odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud prodávající nesplní smluvené podmínky dodání a kupující spotřebitel také ze zákonných důvodů.
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku - kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy se děje řádným písemným oznámením prodávajícímu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení kupní ceny.
 • Zboží musí být zasláno prodávajícímu ve stavu, v jakém jej kupující převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.
 • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy.
 • Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo vyrobeno a upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude peněžní částka za vrácené zboží zaslána prodávajícím převodem na účet kupujícího bez zbytečného odkladu a to nejpozdějí do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • Kupující je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím komunikace na dálku, od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy se děje řádným písemným oznámením, nebo e-mailem prodávajícímu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz.
 • Zboží musí být zasláno prodávajícímu ve stavu, v jakém jej kupující převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.
 • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy.
 • Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo vyrobeno a upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude peněžní částka za vrácené zboží zaslána prodávajícím převodem na účet kupujícího bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží podléhající opotřebení nebo zastarání
  • V případě nesplnění některé z uvedených podmínek není prodávající povinen akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

6. Dodání zboží

 • Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době po uzavření kupní smlouvy.
 • V případě nejasností má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje v ní budou nesprávné nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění prodávajícím, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 • Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující možnost osobního vyzvednutí zboží. Osobní vyzvednutí je možné z prodejního skladu v Pardubicích - Starém Hradišti, Fáblovka 406. Otevírací doba prodejny.
 • Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, případně na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura, v případě přímých dodávek od výrobce, kdy není technicky možné přiložit k dodávce daňový doklad, bude zaslán příslušný doklad dodatečně do 14 dnů elektronicky, nebo písemně na adresu uvedenou objednávajícím. Prodávající je plátcem DPH.
 • Ceny dopravného a nárok na dopravu zdarma, jsou uvedeny v dokumentu doprava zboží.

7. Palety

 • Dřevěné EURO palety, pokud je na nich zboží dodáno, jsou kupujícímu vyúčtovány se zbožím v daňovém dokladu za cenu účtovanou výrobcem nebo smluvním dodavatelem. Po úhradě daňového dokladu se stávají majetkem kupujícího.
 • Kupující může nepoškozené palety vrátit do 3 měsíců od uskutečnění dodávky na místo a v termínu, které si dohodl s prodávajícím. Kupující předloží doklad (faktura nebo dodací list) o nákupu palet. Kupujícímu bude vrácena částka za nakoupené palety ponížená o opotřebení (10%). Dobropis bude uhrazen převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpětné vykoupení poškozených nebo neúplných palet.

8. Platební podmínky

 • Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží. Ke kupní ceně bude připočtena cena za dopravu.
 • Kupní cenu lze uhradit:
  • v hotovosti na prodejním skladě v Pardubicích - Starém Hradišti, Fáblovka 406,
  • v hotovosti při převzetí dodávky (při doručení poštou nebo dopravní službou na dobírku, platí pro drobné zboží),
  • převodem na bankovní účet prodávajícího - ČSOB a.s. Pardubice, č.ú.:188749901/0300,
  • předem převodem na účet na základě vystavené faktury (daňového dokladu), která je zaslána elektronicky ve formátu PDF. Fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění;
 • Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem a daňovým dokladem.
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní dle Zákona o cenách.

9. Záruka

 • Prodávající zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání kupujícímu bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 • Prodávající poskytuje kupujícímu - spotřebiteli na všechny dodané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kupujícím.
 • Záruka se nevztahuje na:
  • vady, které byly způsobeny použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami;
  • vady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku;
  • vady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním;
  • vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením;
  • vady vzniklé fyzickým poškozením, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
  • vady vzniklé neodborným provozem za jiných, než výrobcem stanovených podmínek;
  • vady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem apod.
 • Předmětem záručního plnění není běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

10. Kontrola dodávky

 • Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce (tedy co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění). Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce.
 • Není-li možné provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

11. Reklamace dodávky

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 • Nárok spotřebitele při sjednání nápravy
  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnou součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána (jako věc bez vady), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné a kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet věc řádně užívat.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Vyřízení reklamace
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží
  • Kupující se zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem nebo písemným oznámením, s uvedením popisu závady, čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu pro vrácení peněz.
  • Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
  • Kupující uplatní reklamaci předložením předmětu plnění osobně, písemným oznámením, nebo e-mailem, s co nejpodrobnějším popisem zjištěné vady předmětu plnění.
 • Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou, dodacím listem nebo jejich kopiemi. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad (fakturu) o zakoupení. Faktura, popř. i záruční list je součást dodávky zboží.
 • O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (písemně, e-mailem) ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

12. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 • Prodávající ručí za to, že s veškerými osobními daty o kupujícím, které získá v souvislosti s objednávkou zboží, bude nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní data kupujícího budou shromažďována, zpracovávána a ukládána pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro interní účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu.
 • Osobní údaje o kupujícím jsou považovány jako důvěrné, nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou subjektů zajištujících distribuci zboží a platební styk, kterými mohou být např.: obchodní partneři, výrobci materiálu, dopravní společnosti apod. (jméno, adresa dodání, č. telefonu). Prodávající poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky.
 • Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn své rozhodnutí sdělit prodávajícímu.

13. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Kupující i prodávající souhlasí s tím, že kupní smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 10. 2012.